Luk

Institutionsplan


Fakta om vuggestuen

Tjærbyvejens vuggestue modtog de første børn 1. april 1968. Vuggestuen er selvejende, og har til huse i Boligforeningen Andelsbo`s lokaler.

Vuggestuen ligger i Dronningborg i naturskønne omgivelser , i et villakvarter tæt ved fjorden.

Der er gode busforbindelser ved at benytte busrute 6 eller 14.

Vuggestuen er normeret til 33 børn i alderen 0-3 år. Børnene er fordelt pp 3 stuer med 11 børn på hver stue.

Vuggestuens åbningstider

Mandag- torsdag : 6.30- 17

Fredage               : 6.30- 15.45

Det fastansatte personale består af:

1 leder

1 souschef

5 pædagoger

3 medhjælpere

1 køkkenassistent

1 rengøringsassistent

Derudover har vi 1 praktikant fra seminariet, som er i vuggestuen ½ år ad gangen.

De studerende begynder enten 1. februar eller 1. august.

Periodevis vil der være skolepraktikanter, jobtræningspersoner eller ung i arbejde.

I forgangen hænger der billeder af personale og bestyrelse.

Vuggestuens værdigrundlag.

Randers kommune har 5 kerneværdier, som vi arbejder ud fra her i vuggestuen.

Kerneværdierne er :

 • Ansvarlighed
 • Udvikling
 • Helhed
 • Kvalitet
 • Brugerorientering

For Tjærbyvejens vuggestue betyder det at:

Ansvarlighed:

 • I det daglige samarbejde behandler vi hinanden på en anerkendende og imødekommende måde- både i handling og i tale.
 • Det uddannede personale er forpligtet til at formidle faglig viden og erfaringer videre til det øvrige personale og forældre.

Udvikling:

 • Vi støtter det enkelte barns udvikling og læring.
 • Personalet er indstillet på faglig personlig udvikling.

Helhed:

 • Vi skaber sammenhæng mellem barnets hjem og institution.
 • Vi skaber forudsigelighed og genkendelighed for barnet

Kvalitet:

 • Har et værdifuldt personale- og forældresamarbejde.
 • Tid og mulighed for fordybelse
 • Vi har en meningsfyldt og udviklende arbejdsplads

Brugerorientering:

 • Ved at skabe en god dialog med forældrene.
 • Vi er opmærksomme på den enkelte familie og evt. særlige behov.

Mål for daginstitutionerne.

En arbejdsgruppe har udarbejdet en vejledning for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne i Randers kommune, som beskriver barnesyn og medarbejdernes rolle.

Barnet skal ses som et kompetent menneske med ressourcer og muligheder, hvor barnet aktivt indgår i samspil med andre børn og voksne, og derved bliver medskaber af sin egen identitet og udvikling.

Alle børn skal have lige mulighed for at opleve den tilfredsstillelse, det er at gøre fremskridt, overvinde vanskeligheder og opleve at man er en del af et fællesskab.

Ethvert barn begynder livet forskelligt med hensyn til : personlighed, opfatteevne, færdighed, temperament og evnen til at indgå i fællesskab.

Barnet har krav på omsorg, tryghed, respekt og skal færdes i et miljø, hvor der er fokus på det barnet kan.

Barnet skal have mulighed for medinddragelse, medbestemmelse og medansvar.

Derfor har barnet krav på at blive mødt af medarbejdere, der tager det fulde ansvar for samspillet med barnet. Barnet er ikke i stand til at påtage sig ansvaret for sin egen dagligdag.

Det fordrer bl.a. medarbejdere der

 • Kan stimulere og udfordre barnet

- og samtidig lade barnet udfolde sig selv

 • Kan vise barnet tillid

- og samtidig følger med i barnets færden

 • Kan se barnets behov

- og samtidig tage højde for fællesskabet

 • Kan planlægge og organisere en hverdag for børnene

- og samtidig være fleksibel over for sin egen planlægning

 • Er tolerant og lydhør

- og samtidig tydelig i sin holdning

 • Giver plads til barnets meninger

- og samtidig være tydelig formidler af kultur og værdier.

Når disse muligheder er tilstede, får barnet mulighed for at udvikle sine personlige og sociale kompetencer, hvilket har stor betydning for hvordan barnet udvikler sit selvværd og ser på sig selv.

 • Barnet får en oplevelse af at kunne noget, det ikke kunne før.
 • Barnet får en tilfredsstillelse ved at kunne gentage det tillærte.
 • Barnet oplever, at det som barnet har lært, er noget barnet har, at det ved noget og kan gøre noget.
 • Barnet oplever andre børns og voksnes anerkendelse af det barnet nu kan, så kompetencen giver mening.
 • Barnet oplever at det kan noget der lever op til udfordringerne, som barnet møder i en given situation.

Vuggestuens målsætning.

Vores mål er: At leve op til vuggestuens målsætning og implementere læreplaner i det pædagogiske arbejde.

Det gør vi bl.a. ved at:

Delmål:

 • At skabe trygge rammer for børnene
 • At arbejde målrettet på et åbent og udviklende forældresamarbejde
 • At bevare og udvikle personalesamarbejdet
 • At det enkelte barns trivsel og udvikling er i højsædet i den pædagogiske praksis
 • Tilegne børn nye færdigheder

Det er personalets opgave at påtage sig lederskabet for barnets læring og udvikling, ved at styrke barnets naturlige nysgerrighed og eksperimentering.

For at sikre at vi lever op til vuggestuens fælles mål er medarbejdernes syn på barnet meget afgørende. Barnets relation til de voksne er central for barnets udvikling. Vi vil implementere læreplanerne i vores pædagogiske praksis ved at bruge hinanden som sparring, både i det daglige arbejde og på personalemøderne.

Samarbejdspartnere.

Sundhedsplejersken:

Personalet kan henvende sig til sundhedsplejersken, hvis der er behov for det.

Psykolog:

Personalet har mulighed for at søge råd og vejledning via psykologisk og pædagogisk rådgivning. Hvis vi har brug for hjælp til et enkelt barn, sker det kun med forældrenes tilladelse. Som forældre har I også mulighed for en samtale.

Støttepædagog:

I tilfælde af støttekrævende børn, har vi mulighed for at søge om en støttepædagog.

Børnehaver i området:

Vi tager på besøg i den børnehave, hvor et af vores børn skal begynde.

Derudover har vi diverse samarbejdspartnere i Randers Kommune og indenfor daginstitutionsområdet.

For tidlig fødte børn.

Tjærbyvejens vuggestue har opnået øget kendskab til for tidlig fødte børn. Flere af pædagogerne har deltaget i forskellige kurser og foredrag. Vi har derfor opnået en viden, som gør os bedre i stand til at kunne aflæse og forstå disse børns signaler.

For tidlig fødte børn kan have behov for:

 • Faste trygge rammer og fast rytme
 • Få mennesker omkring sig
 • Forberedelse på afvigelser og ændringer
 • Mere tid til at blive tryg ved verden
 • Motorisk træning
 • Sanseintegrationstræning
 • Kærlighed, ro, omsorg og nærvær

Hvad ser vi, der kan være anderledes:

 • Generelt utryg/ utilfreds og bange for alt nyt
 • Seperationsangst
 • Letpåvirkelige
 • Stædige og vedholdende
 • Frygtløse og frygtsomme
 • Udstyret med høj smertetærskel
 • Fysisk meget aktive/ hyperaktive
 • Speciel og urolig gang og leg
 • Spiseproblemer
 • Mere modtagelig for sygdom

Endvidere kan vi opleve barnet:

 • Ikke vil deltage i sociale aktiviteter
 • Græder meget og ofte
 • Koncentrationsbesvær
 • Svært ved at forstå beskeder
 • Brug for faste rammer
 • Kontaktsøgende og kontaktafvisende
 • Søger primærperson
 • Følelsesmæssigt ustabile
 • Samspils- og adfærdsproblemer
 • Grænsesøgende.

Læreplaner

I tjærbyvejens vuggestue

Emne:                   Musik

Målgruppe:          Børn i alderen ½- 3 år

Ansvarlige:           Voksne i vuggestuen

Målet er at børnene får:

·        Mulighed for at opleve glæden ved sang og musik

·        Kendskab til forskellige musikinstrumenter

·        Kendskab til danske sange og sanglege

·        Styrke den sproglige udvikling gennem sang og musik

Sproglig kompetence:

Vi vil styrke den sproglige kompetence gennem:

 • Rim og remser
 • Sange og sanglege
 • Begreber, tegn og fagter

Social kompetence:

Vi vil styrke den sociale kompetence ved at:

 • Det enkelte barn bliver en del af fællesskabet
 • Barnet lærer at begå sig i en gruppe
 • Barnet lærer at vente på tur
 • Holder i hånd
 • Lærer at samarbejde

Personlig kompetence:

Vi vil styrke den personlige kompetence ved at barnet:

 • Føler sig værdifuldt
 • Kan sige til og fra
 • Kommer i kontakt med sine følelser gennem sang og musik
 • Får stimuleret sin fantasi og kreativitet
 • Afprøver egne grænser
 • Oplever livsglæde
 • Tager initiativ

Krop og bevægelse:

Styrkes ved at barnet bliver:

 • Kropsbevidst gennem sang, musik og dans
 • Stimuleret både fin- og grovmotorisk
 • Oplever glæden ved at bruge kroppen
 • Bevidst om at bevæge sig i rummet

Naturen og naturfænomener:

Styrkes ved at:

 • Synge i og om naturen
 • Lave musikinstrumenter af naturmaterialer

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Styrkes ved at:

 • Øge barnets kendskab til vores sangkultur
 • Give barnet kendskab til årstidens sange
 • Give barnet kendskab til traditionelle danske sange
 • Barnet kan udtrykke sig gennem sang og musik

Succeskriterium: At børnene er glade for og ” vil” musik og bruger det

Dokumentation: Billeder, opslag og video

Læreplaner

i

 tjærbyvejens vuggestue.

Emne:                        Natur

Målgruppe:                                Børn i alderen ½- 3år

Ansvarlige:                                 Voksne i vuggestuen

Målet er at børnene får:

 • Øget kendskab til naturen
 • Kendskab til forskellige årstider
 • Erfarer naturen med alle sanser
 • Lært ansvarlighed og omsorg overfor planter og dyr
 • Øje på forandringer i omgivelserne
 • Mulighed for at udforske naturen
 • Videreudviklet og støttet deres motoriske og sansemæssige udvikling

Sproglig kompetence:

Styrkes ved at barnet får:

 • Mulighed for at udvikle ordforrådet ift. planter og dyr
 • Viden om naturen ved hjælp af sproget
 • Læst og sunget om naturen

Social kompetence:

Styrkes ved at barnet:

 • Får respekt for naturen
 • Kan føle sig tryg i naturen
 • Bliver en del af fællesskabet
 • Lærer at samarbejde
 • Lærer at begå sig i en gruppe
 • Får afprøvet muligheder og opdager grænser
 • Får styrket selvværd og selvtillid
 • Udviklet selvstændighed og tolerance

Personlig kompetence:

Styrkes ved at barnet:

 • Får forståelse for dyr og planter
 • Bliver bevidst om kroppens fysiske formåen
 • Føler sig tryg i naturen
 • Gøres ansvarlig når det færdes i naturen
 • Bruger sin kreativitet og fantasi

Krop og bevægelse:

Styrkes ved at barnet:

 • Udfordrer og udforsker kroppens muligheder og begrænsninger
 • Udvikler motorikken
 • Tør bruge sin krop i naturen

Kulturelle udtryksformer og værdier

Styrkes ved at:

 • Besøge lokale naturtilbud
 • Gøre brug af naturens materialer

Natur og naturfænomener:

Styrkes ved at:

 • Plante og så
 • Få kendskab til kryb og kravl
 • Tælle og kategorisere det vi møder i naturen
 • Følge årets gang i naturen
 • Bruge sanserne
 • Bruge naturen i al slags vejr

Succeskriterium: Børnenes lyst til at udforske og opholde sig i naturen

Dokumentation: Lave collager af naturmaterialer

                       Tage billeder og optage video

Børn med særlige behov

Når personalet bliver bekymrede for et barns adfærd vil vi:

 • Dele bekymringen med øvrige kolleger
 • Informere forældrene om bekymringen
 • Udarbejde plan for det videre forløb
 • Foretage målrettede observationer
 • Udarbejde pædagogiske læreplaner
 • Tidsplan aftales og aftale hvem der foretager sig hvad
 • Samarbejde med andre faggrupper
 • Bruge tilgængelige redskaber bl.a. forudsætningsanalyse, sociogrammer og kuno beller test

Forældrene er vigtige samarbejdspartnere og er med hele vejen.

Alle medarbejdere er forpligtet til at være opmærksomme, hvis et barn ikke trives.

Derefter er det, det pædagogiske personales ansvar, at der tages initiativ til at iværksætte handlinger der tilgodeser barnets trivsel og udvikling.

Vi kan gøre en forskel for et barn med særlige behov, ved at møde barnet med positive forventninger. Gennem positive forventninger fra andre skaber barnet positive forventninger til sig selv. Derved kan vi være med til at ændre barnets selvbillede.

Vi vil være opmærksom på hvilke ressourcer barnet har, frem for at fokusere barnets mangler.

Derved kan vi støtte barnet i at udvikle disse og undgå udstødning af fællesskabet.

Tryghed er et grundlæggende behov for barnet. Børn med særlige behov har meget behov for anerkendelse og derfor skal vi styrke barnet i det de kan nu og de færdigheder, der vil være nyttige for barnet fremover.

Børn med vanskeligheder har meget brug for tætte relationer, genkendelighed og nærværende voksne, der er i stand til opfange de signaler barnet sender på mistrivsel.

Citat: Børn er hvad de bliver kaldt.

Omsorg og tryghed.

Det kan være svært at aflevere sit barn i vuggestuen. Det er vigtigt, at barnet får en tryg og rolig start. De fleste børn falder hurtigt til, mens andre har brug for længere tid at falde til i vuggestuen.

Det er hensigtsmæssigt, at barnet kun er her få timer de første dage, og derefter forlænges barnets dag gradvis. Hvis vi oplever et barn har behov for det, vil det være en bestemt voksen, der tager sig af barnet den første tid. Vi vurderer udfra det enkelte barns behov, hvilken begyndelse der er bedst for barnet. Dette foregår i tæt samarbejde med forældrene.

I den daglige modtagelse lægger vi vægt på at barnet føler sig ”set”.

Det er vigtigt, at vi informerer hinanden om forhold, der har betydning for barnet. Det er af stor betydning for barnet at du får sagt farvel, så barnet er klar over at mor/ far har forladt vuggestuen.

Når du henter dit barn, vil vi fortælle hvilke oplevelser, barnet har haft i vuggestuen.

Husk at kigge på tavlen udenfor stuen. Du er selvfølgelig også velkommen til at spørge personalet på stuen. Den daglige kontakt er meget vigtig for dit barns trivsel.

Når barnet opholder sig i vuggestuen, vil de være sammen med nærværende voksne, som vil give børnene en tryg og omsorgsfuld hverdag. Vi vil skabe helhed i børnenes dag og møde dem på deres forskellige alders- og udviklingstrin.

Modtagelse af nye børn,

Når et barn får tilbudt plads i vuggestuen, modtager nye forældre vores velkomstfolder, hvor vi indbyder til at besøge os. Når barnet har været her i ca. 3 måneder tilbydes en samtale, hvor personalet informerer forældrene om, hvordan opstarten har været, og hvordan barnet i øvrigt trives.

Når vi modtager et nyt barn, gør vi meget ud af at byde barn og forældre velkommen. Vi aftaler et møde hvor der er mulighed for at hilse på det personale der skal være sammen med barnet. Efter en kort rundvisning i vuggestuen vil en af pædagogerne fortælle om hvordan en typisk vuggestuedag forløber.

Hvert barn har en garderobeplads med mærke. På badeværelset er der plads til barnets skiftetøj. Det er en stor hjælp for os hvis barnets tøj er forsynet med navn. Den daglige snak omkring barnet er meget vigtig, da børn i vuggestuealderen ikke altid selv kan give udtryk for hvordan de har det.

Der hænger tavler uden for stuen. Her står hvad der er foregået i løbet af dagen og hvis nogle børn skal komme tidligere næste dag, for at deltage i en planlagt tur.

Selvstændige og selvhjulpne børn.

Vi lægger vægt på at gøre børnene selvstændige ved f.eks. at lade børnene deltage i borddækningen.

De største børn dækker bord med tallerkner, kopper og bestik, de øser selv maden op og hælder mælk/ vand i deres kop.

De får en trækniv til at smøre rugbrød med. Herved skabes en sammenhæng og forståelse for noget praktisk arbejde.

Når de større børn skal have tøj på og af, opfordrer vi dem til selv at hente overtøj og sko i garderoben og de begynder selv at tage det på.

Når børnene kommer ind, opfordrer vi dem til at tage overtøj og fodtøj af igen og stille det på plads.

De børn, der sover inde på stuen øver sig også i at tage tøj af og på, derved styrkes barnets kropsbevidsthed, motorik, sprog og en oplevelse af ” jeg kan godt selv”

Børnene kan indimellem have brug for at være alene, da der er mange børn på stuen.

Især de store børn har behov for sammen med 2-3 andre børn at være alene f. eks på legepladsen eller i fællesrummet uden voksenindblanding og i ro for de andre børn, så de herved får mulighed for at fordybe sig i legen. Når gruppen deles giver det mere ro på stuen for alle børn.

Vi er bevidste om ikke at være for indgribende i konflikter mellem børnene f.eks hvis et barn har en cykel og et andet barn vil have den, afventer vi og ser hvordan de selv klarer situationen før vi eventuelt griber ind, hvis de selv kan klare det, er det med til at styrke barnets selvværd.

Overgang fra vuggestue til børnehave.

I samarbejde med forældrene at støtte barnets overgang fra vuggestue til børnehave.

At begynde i børnehave kan være en stor omvæltning for både barn og forældre.

Vuggestuelivet er meget beskyttet og i begyndelsen vil livet i børnehaven virke stort og uoverskueligt. Pludselig er der mange flere børn og der er ikke så mange voksne som der var i vuggestuen.

Hvordan vil vi gøre det?

Vi vil kontakte barnets nye institution, når barnet har fået tildelt en børnehaveplads, for at aftale et besøg i den pågældende børnehave.

Vi vil tilbyde kommende børnehaveforældre en samtale, hvor vi bl.a. vil informere forældrene om forskellen mellem at være barn i henholdsvis vuggestue eller børnehave. Gøre opmærksom på den store forskel det kan være for barnet, at det i en periode har været blandt de største i vuggestuen og nu bliver blandt de mindste i børnehaven.

Tydeliggøre overfor forældrene at der er stor forskel i antal af børn, personaleressourcer og anderledes forventninger barnet skal forholde sig til. I den sidste tid barnet går i vuggestue, vil vi arbejde meget bevidst på : at ”klæde” barnet så godt som muligt på til det kommende institutionsskift.

For at gøre det lettere at begynde i børnehaven, samarbejder vi med de børnehaver, som vores børn normalt kommer i.

Når et barn har fået børnehaveplads, snakker barnets stuepædagog med en af pædagogerne i barnets nye institution, som sammen aftaler et besøg i børnehaven. Der vil kun blive givet informationer videre, som er relevante for at lette barnets skift til den nye institution.

Traditioner.

Vi præsenterer her lidt at vore vigtigste traditioner:

Fødselsdag.

Vi fejrer fødselsdage for alle i vuggestuen, både børn og personale. Skal der hygges lidt ekstra den dag i form af is, kage eller hvad det måtte være, er det op til forældrene at medbringe det.Nogle gange inviteres vi til fødselsdag og er det praktisk muligt for jer , så tager vi imod invitationen med gælde.

Fastelavn.

Alle børn i vuggestuen er med til at slå katten af tønden. Børnene må gerne være klædt ud.

Bedsteforældrene kommer og pynter fastelavnsrisene fredagen før.

Påske.

Vi laver forskellige påsketing/ påskeklip. Vi pynter stuen med de smukke dekorationer.

Cirkus.

I randersugen er de ældste børn i cirkus krone.

Juletræ.

Vi afholder juletræ en fredag eftermiddag i december for alle børn, søskende og forældre.

Forældresamarbejde.

Et godt forældresamarbejde er en forudsætning for barnets trivsel.

Det kan være svært at begynde det nye liv i vuggestuen, både for barnet og forældrene. Som personale betyder det meget for os at familien føler sig trygge og velkomne i vuggestuen.

Samarbejdet tager sin begyndelse i den indledende samtale, før barnet begynder i vuggestuen. Her lægger vi vægt på at informere om hverdagen, de praktiske oplysninger og andre betydningsfulde ting, som endvidere beskrives i en folder som udleveres. Vi tydeliggør vore forventninger til det kommende samarbejde og forældrene får mulighed for at informere os om egne forventninger og fortælle os om barnets vaner, behov og andre ting der kan få stor betydning for barnet.

I det daglige forældresamarbejde har vi en samarbejdsform, der bygger på en sammenkobling af fælles ressourcer og viden. Derved skaber vi en sammenhæng mellem hjem og institution. Vi benytter os af den assertive kommunikationsform, som bygger på en ligeværdig og positiv dialog.

Den daglige kontakt mellem personale og forældre har stor betydning for barnets trivsel. Både når det drejer sig om gode og dårlige oplevelser, små eller store problemer, Gennem dialogen får vi bedre mulighed for at forstå og agere i forhold til det enkelte barn. Vi står gerne til rådighed med faglig vejledning og rådgivning.

Forældresamtaler tilbydes 3-4 måneder efter barnet er begyndt i vuggestuen, hvor vi bl.a. informerer om opstarten og hverdagen. Derudover afholder vi en årlig samtale i løbet af foråret.

Børn er forskellige og udvikler sig forskelligt. Hvis der er grund til bekymring i forhold til barnets udvikling og trivsel vil vi indkalde til en samtale. Til tider kan vi have behov for at tage en problemstilling op på en koordineringskonference, hvor vi drøfter problemet med eksterne samarbejdspartnere. Her deltager psykolog, talepædagog og socialrådgiver, som kan give os nogle redskaber for at støtte barnet.

Ønske om en samtale kan komme både fra personale og forældre.

Personalesamarbejde.

I det daglige samarbejde lægger vi vægt på at den enkelte medarbejder:

 • Har accept og respekt for forskellighed
 • Kender og bruger hinandens ressourcer
 • Er åbne overfor nye tanker og ideer
 • Samarbejder på tværs af stuerne
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Er indstillet på faglig og personlig udvikling
 • Reflekterer over egen og andres praksis
 • Bidrager til at læring og udvikling bliver implementeret i det pædagogiske arbejde

Nøgleordene i vores samarbejde er derfor:

Åbenhed, ærlighed, omstillingsparat, rummelig, ansvarlig og engagement.

Vi har brug for hinanden i dagligdagen og bidrager alle med forskellige kvaliteter for at bibeholde det godt miljø vi har i vuggestuen.

Vi anvender den assertive kommunikation, der tager udgangspunkt i den ligeværdige dialog.

Personalet arbejder på at udvikle og tilegne sig aktuel og relevant viden gennem litteratur, kurser go foredrag. Desuden anvender vi eksterne og interne samarbejdspartnere til at opnå yderligere viden.

Vi har forskellige ansvarsområder afhængig af uddannelse og forudsætninger.

Personalet er ansvarlig for at kende og arbejde udfra institutionens værdier og den enkelte skal arbejde målrettet på at implementere læring og udvikling i den daglige praksis.

Vi afholder personalemøde en gang om måneden.

Derudover afholdes der stue- og mandagsmøder.

Ca. hvert andet år har vi pædagogisk weekend.Sidst opdateret: 12.02.2015Randers Kommune · Laksetorvet · 8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15 · randers.kommune@randers.dk · Cvr-nr.: 29189668